Thông báo: triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng trên website Huyện đoàn Hưng Hà

Thực hiện Công văn số 713-CV/TĐTN-BTG ngày 13/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn.
Nhằm cung cấp thêm thông tin, tài liệu cho Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo triển khai trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt chi đoàn cho đoàn viên tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện Đoàn triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng trên website Huyện đoàn Hưng Hà với địa chỉ tải tài liệu huyendoanhungha.vn

Đề nghị Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà