Cụm thi đua số 03 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà về tuyên truyền, cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sáng ngày 16/5/2016, cụm đoàn thi đua số 03 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà (gồm các xã Văn Cẩm, Duyên Hải, Hùng Dũng, Điệp Nông, Dân Chủ, Đông Đô, Tây Đô, Bắc Sơn) huy động trên 50 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính tại các xã trong cụm.
Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm Đoàn số 03 tham gia tuyên truyền cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm Đoàn số 03 tham gia tuyên truyền cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các trục đường của 8 xã trong cụm
Công tác tuyên truyền, cổ động đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà