Đoàn Trường THPT và TT GDTX

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT & TT GDTX
STT Đơn vị Bí thư Đoàn
1 Đoàn Trường THPT Bắc Duyên Hà Đ/c Hải
2 Đoàn Trường THPT  Nam Duyên Hà Đ/c Hệ
3 Đoàn Trường THPT  Đông Hưng Hà Đ/c Tuệ
4 Đoàn Trường THPT Hưng Nhân Đ/c Quynh
5 Đoàn Trường THPT  Trần Thị Dung Đ/c Tuấn
6 Đoàn Trung tâm GDTX huyện Đ/c Thắng